kalma’s

[accordion]
[accordion-item title=”1e kalma Tajjiebah”]

Laa ielaaha iellallaahoe Moehammadoer rasoeloellaah.


[/accordion-item]
[accordion-item title=”2e kalma Shahaadah”]

Ash-hadoe anlaa ielaaha iellallaahoe wahdahoe laa sharie kalah
wa ash-hadoe anna Moehammadan ‘abdoehoe wa rasoeloeh.


[/accordion-item]
[accordion-item title=”3e kalma Tamdjied”]

Soebhaanallaahie walhamdoe liellaahie walaa ielaaha iellallaa­hoe wallaahoe akbar
walaa haula walaa qoewwata iellaa biellaa­hiel ‘aliej-jiel ‘aziem.


[/accordion-item]
[accordion-item title=”4e kalma Tauhied”]

Laa ielaaha iellallaahoe wahdahoe laa sharie kalah
lahoel moelkoe walahoel hamdoe joehyie wa yoemietoe
wahoewa hayyoel-laa yamoetoe abadan abadaa
zoel djalaalie wal iekraam bieja­diehiel gair
wahoewa ‘alaa koellie shai-ien qadier.


[/accordion-item]
[accordion-item title=”5e kalma Astaghfaar”]

Astagh-fieroellaaha rabbie mien koellie zambien aznabtoehoe ‘amadan au gata-an
sierran au ‘alaa niejataw wa atoeboe ielai­hie
mienaz-zambiellazie a’lamoe wa mienaz-zambiellazie laa a’lamoe iennaka anta ‘allaamoel ghoeyoeb wa sattaaroel ‘oeyoeb wa ghaffaaroez zoenoeb
walaa haula walaa qoewwata iellaa biellaa­hiel ‘aliey-yiel ‘aziem.


[/accordion-item]
[accordion-item title=”6e kalma Rade-koefr”]

Allaahoemma iennie a’oezoe bieka mien an oeshrieka bieka shai-aw wa ana a’lamoe biehie wa astaghfieroeka liemaa laa a’lamoe biehie toebtoe ‘anhoe wa tabarra toe
mienal koefrie wash-shierkie wal kiezbie wal ghiebatie wal bied’atie wan-namiema­tie wal fawaahieshie wal boehtaanie wal ma’aasie koelliehaa wa aslamtoe wa aqoeloe
Laa ielaaha iellallaahoe Moehammadoer rasoeloellaah.


[/accordion-item]
[accordion-item title=”Iemaane Moefassal”]

Aamantoe biellaahie wa malaa-iekatiehie wa koetoebiehie
wa roesoeliehie wal jaumiel aagierie wal qadrie gairiehie
wa sharriehie mienallaahie ta’aalaa wal ba’sie ba’dal maut.


[/accordion-item]
[accordion-item title=”Iemaane Moedjmal”]

Aamantoe biellaahie kamaa hoewa bie as maa-iehie wa siefaatie­hie wa qabieltoe djamie’a| ah-kaamiehie ieqraaroem biel lies­aanie wa tasdieqoem biel-qalb.


[/accordion-item]
[/accordion]